สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ.2568-2569 เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2567 รายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่  https://mhesi.e-office.cloud/d/76b4fbb3

**หมายเหตุ** ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ โปรดแจ้งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ผ่านระบบ Agri MIS https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ เพื่อเสนออธิการลงนามหนังสือรับรอง, หนังสือยืนยันสนับสนุนงบประมาณ และออกหนังสือนำส่งถึงแหล่งทุนต่อไป
***ทั้งนี้นักวิจัยต้องส่งเอกสารถึง อว. โดยถือวันเวลาที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ*** โดยสแกนเอกสารส่งทาง Email:wannee.k@mhesi.go.th และส่งเอกสาร จำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 7 ชุด) ทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง “โครงการ Franco-Thai”) ส่งถึง กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ภายนในวันที่ 19 สิงหาคม 2567 (เวลาราชการ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-610 5423 วรรณี กล่อมละเอียด ผู้ประสานงานทุนไทย-ฝรั่งเศส
เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-06-06 12:00:38
เผยแพร่โดย : สิริญา ผ่องใส
View : 188