คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ อาจารย์สาขาวิชาโรคพืช ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ โครงการเรื่อง

" โมเดลการจัดการศัตรูพืชสำคัญในผักกาดขาวปลีอย่างแม่นยำและยั่งยืน "

โดยมี ผศ. ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ ผศ. ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เป็นผู้ร่วมวิจัย ในการประชุมวิชาการ“ผลสำเร็จจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-06-04 13:56:08
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 45