อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) เปิดรับข้อเสนอโครงการ "การแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี (Research to Technology Transformation: RT2)" ประจำปีงบประมาณ 2567  เพื่อต่อยอดงานวิจัย ยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี สู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ ด้วยทุนสนับสนุน สูงสุด 400,000 บาท (สำหรับยกระดับงานวิจัย) 
คุณสมบัติและเงื่อนไข
1.เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.มีผลการวิเคราะห์ ทดสอบ จากงานวิจัยของตัวเองที่เคยทำมา แสดงถึง Proof of Concept
3.ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ และ/หรือการจด IP (ถ้ามี)
4.รายละเอียดข้อกำหนดและมาตรฐานที่จำป็นต้องผ่าน หากเทคโนโลยีมีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
5.มีเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เมื่อโครงการสำเร็จ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ Innovation Roadmap ที่ได้วางไว้
6.มีใบเสนอราคาการวิเคราะห์ ทดสอบที่จำเป็นจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ เพื่อประกอบการขอมาตรฐานในอนาคต
        สามารถส่งงานวิจัยได้มากกว่า 1 งานวิจัย โดยผู้ที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร https://cmu.to/proposal-RT2 และส่งข้อเสนอโครงการมายัง E-mail : deeptechfund@step.cmu.ac.th  สามารถส่งได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567 

**หมายเหตุ** ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ โปรดแจ้งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ผ่านระบบ Agri MIS https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ก่อนส่งข้อเสนอโครงการไปยัง Step**

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*
08 6224 5466 (คุณปอ)
08 3577 4724 (คุณแพรว)
เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-30 15:01:25
เผยแพร่โดย : ภานุชนาถ สามปันสัก
View : 246