สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568  ใน 9 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย
2) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
3) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ
5) ด้านสังคมและความมั่นคง
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
8) ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) 
9) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM)
      รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11869

     ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS เว็บไซต์ nriis.go.th พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ วช. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2567 ก่อนเวลา 18.00 น. 
*** ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ทุน คปก. ทุน พวอ. ขอแจ้งคณะฯ ภายใน 25 กรกฎาคม 2567 ส่วนทุนด้านอื่นๆ ที่ในข้อเสนอไม่ต้องเสนอหัวหน้าต้นสังกัดลงนาม ขอแจ้งคณะฯ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 67  ผ่านระบบ Agri MIS https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-27 15:42:10
เผยแพร่โดย : สิริญา ผ่องใส
View : 227