เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดกิจกรรมการผลิตฮอร์โมนและปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุธรรมชาติ และการจัดการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ แก่นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3  จำนวน 26 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมศักดิ์ จีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี และอาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-21 16:41:30
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์
View : 587