ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives)  ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2567 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/JEHJU  ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มีทุนสนับสนุนจำนวน 4 ทุน โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งผ่านระบบด้านการวิจัย (AGRI MIS) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการในระบบ https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย >>> ส่งเอกสารโครงการ  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-05-15 16:11:12
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์
View : 259