คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล "คนดีศรีดอนแก้ว" สาขา “องค์กรภาคราชการต้นแบบ” ในงานวันท้องถิ่นไทยและโครงการคนไทยใจอาสา ประจำปี 2567 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ โดมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณะฯ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ

ทั้งนี้คณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมจัดทำโครงการเกษตรเขตเมือง ผ่านโครงการ CMU Change Agent ในโครงการ“การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อรวมกลุ่มในการพัฒนาตลาดอาหารและเกษตรปลอดภัยตำบลดอนแก้ว” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทานทิพย์ กระมล อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับ คณะวิจัย คุณฐากูร ปัญญาใส คุณทัพไท หน่อสุวรรณ และ คุณรัตนาภรณ์ ใจมา และ คณะที่ปรึกษา คุณจตุรงค์ พวงมณี คุณกุหลาบ อุตสุข คุณกุศลทองงาม และ ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2024-03-19 10:08:21
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 166