ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก และ น.ส.อรณี ศรีนวล อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้วิจัย อ.ดร.มงคล ยะไชย และ รศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส ที่ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation ในงานประชุมวิชาการ The 19th AAAP (Asian-Australasian Association of Animal Production) Animal Science Congress เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ International Convention Center, Jeju, Korea ชื่อผลงาน “Effect of red yeast (Sporidiobolus pararoseus) as an antibiotic growth promoter alternative in broiler chickens"

จากการนำเสนอโปสเตอร์ (Poster presentation) ทั้งหมด 628 เรื่อง : อาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว/ไม่เคี้ยวเอื้อง (Non-ruminant Nutrition) จำนวน 99 เรื่อง


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2022-08-26 13:03:32
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 1481