คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ความเป็นเลิศแบบครบวงจร CoE ของคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล AIC Award จากการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2) ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศแมลงอุตสากรรม โดยมี อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ 


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2022-06-27 12:55:19
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก
View : 1182