รางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงที่สุด ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ได้ตีพิมพ์ในวารสาร AGRONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT ที่มีค่า Impact Factor = 4.531 (ในฐานข้อมูล ISI) บทความเรื่อง "Rice quality improvement. A review" Volume: 40 Issue: 4 Article Number: 28 DOI: 10.1007/s13593-020-00633-4 Published:JUL 21 2020

                รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ประจำปี 2563 สูงที่สุด สำหรับผู้มีอายุเกิน 45 ปี 
               
อันดับที่ 1 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช บทความวิจัยเรื่อง "Assessing the effects of gut bacteria manipulation on the development of the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Diptera; Tephritidae)" Volume: 74 Issue: 2 Pages: 97-105 DOI: 10.1007/s13199-017-0493-4 Published: FEB 2018  จำนวนที่ได้รับการอ้างอิง 16 บทความ (ไม่นับอ้างอิงตัวเอง)
                อันดับที่ 2 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ บทความวิจัยเรื่อง "Association of NLK polymorphisms with intramuscular fat content and fatty acid composition traits in pigs" MEAT SCIENCE  Volume: 118 Pages: 61-65  DOI: 10.1016/j.meatsci.2016.03.025 Published:AUG 2016 จำนวนที่ได้รับการอ้างอิง 8 บทความ (ไม่นับอ้างอิงตัวเอง)

                รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ประจำปี 2563 สูงที่สุด สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 45 ปี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จากบทความวิจัยเรื่อง "Effects of Cordyceps militaris spent mushroom substrate and Lactobacillus plantarum on mucosal, serum immunology and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)" Fish and Shellfish Immunology, Volume 70, November 2017, Pages 87-94 จำนวนที่ได้รับการอ้างอิง 42 บทความ (ไม่นับอ้างอิงตัวเอง)

                รางวัลผลงานวิจัย/บริการวิชาการดีเด่น ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ โดยแบ่งเป็น ดังนี้

                รางวัลผลงานบริการวิชาการดีเด่น ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
                1. ผลงานเรื่อง "โครงการวิจัยและพัฒนาทุนและศักยภาพของชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนระบบการผลิตพืชทางเลือกและอาหารโดยชุมชนท้องถิ่น" โดยมี ผู้ศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ และทีมวิจัย ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ , ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล, นางกุศล ทองงาม, นายฐากูร ปัญญาใส
                2. ผลงานเรื่อง "โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคพื้นเมืองตามแนวทางเกษตรประณีตของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ และทีมวิจัย รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร, ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว, ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย, ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา


เอกสารประกอบ :
วันที่เผยแพร่ : 2021-01-18 15:51:00
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์
View : 2310