จำนวนนักศึกษาแยกตามรหัส ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1404 คน

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 30 พ.ค. 2567
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1404 คน
รหัสนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ นักศึกษาไทย ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
รหัส 66 454 445 1 / 8 454 33 4 - 33 4 37 16 1 - 6 11 17508
รหัส 65 338 336 0 / 2 338 28 4 - 28 4 32 10 -- 6 4 10380
รหัส 64 272 270 0 / 2 272 17 7 - 21 3 24 12 -- 11 1 12308
รหัส 63 90 90 -90 22 3 - 25 -25 12 -- 8 4 12127
รหัส 62 21 21 -21 13 7 - 20 -20 9 -- 9 -950
รหัส 61 11 11 -11 1 -- 1 -1 9 - 1 10 -1022
รหัส 60 4 4 -4 1 -- 1 -1 1 -- 1 -16
รหัส 59 1 1 -1------- 1 - 1 -12
รหัส 58 1 1 -1------------1
รวมทั้งหมด

1192

140

72

1404