กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาแยกตามรหัส ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1763 คน

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2566
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
จำนวนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ยอดรวมทั้งสิ้น 1763 คน
รหัสนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม หลักสูตร ประเภทนักศึกษา รวม
ภาคปกติ นักศึกษาไทย ต่างชาติ / ระบุไม่ได้ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ
รหัส 66 475 466 1 / 8 475 33 6 - 32 7 39 18 2 - 6 14 20534
รหัส 65 356 354 0 / 2 356 29 4 - 29 4 33 11 1 - 7 5 12401
รหัส 64 274 272 0 / 2 274 20 7 - 24 3 27 12 1 - 12 1 13314
รหัส 63 352 349 0 / 3 352 26 4 - 30 -30 12 -- 8 4 12394
รหัส 62 40 40 -40 15 8 - 23 -23 10 -- 10 -1073
รหัส 61 14 14 -14 6 -- 6 -6 11 - 1 12 -1232
รหัส 60 6 6 -6 1 -- 1 -1 1 -- 1 -18
รหัส 59 3 3 -3------ 1 1 - 2 -25
รหัส 58 2 2 -2------------2
รวมทั้งหมด

1522

159

82

1763