รายงานภาพรวมจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รับเข้า / กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษา / พ้นสภาพ
โดยแยกตามภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 มี.ค. 2567
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
รายงานนักศึกษาแยกตามภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
รหัสนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
จำนวนรับเข้า กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา พ้นสภาพ
รหัส 66 491 469 - 6
รหัส 65 458 350 - 3
รหัส 64 357 273 --
รหัส 63 413 339 - 2
รหัส 62 381 29 --
รหัส 61 278 12 --
รหัส 60 368 5 --
รหัส 59 399 1 --
รหัส 58 398 1 - 1