รายงานภาพรวมจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รับเข้า / กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษา / พ้นสภาพ
โดยแยกตามภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
รายงานนักศึกษาแยกตามภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566
รหัสนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
จำนวนรับเข้า กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา พ้นสภาพ
รหัส 66 491 454 - 12
รหัส 65 458 338 --
รหัส 64 357 272 --
รหัส 63 413 90 31 1
รหัส 62 381 21 4 -
รหัส 61 278 11 --
รหัส 60 368 4 1 -
รหัส 59 399 1 1 -
รหัส 58 398 1 1 -