รายงานภาพรวมจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รับเข้า / กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษา / พ้นสภาพ
โดยแยกตามภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 ก.ค. 2567
รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
รายงานนักศึกษาแยกตามภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
รหัสนักศึกษา จำนวนนักศึกษา
จำนวนรับเข้า กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา พ้นสภาพ
รหัส 67 497 471 --
รหัส 66 491 437 --
รหัส 65 458 337 --
รหัส 64 357 272 --
รหัส 63 413 59 --
รหัส 62 381 17 --
รหัส 61 278 11 --
รหัส 60 368 3 --