รายชื่อผู้ลงทะเบียน

กิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร

วัน เวลาที่แข่งขัน : 2 ธันวาคม 2565
12.00-16.00 น.

สถานที่แข่งขัน : ห้อง NSP Exhibition Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน ระดับ อาจารย์ผู้ควบคุม
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
1 ด.ญ.ขวัญข้าว การร้อน ทุ่งกว๋าววิทยาคม ม.1-3 นางสุวิกาจน์สิริ พิจอมบุตร
2 นางสาวพิชชานันท์ คนเก่ง ทุ่งกว๋าววิทยาคม ม.4-6 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
3 ด.ช.ชนาธาร เครือคำหล้า ทุ่งกว๋าววิทยาคม ม.1-3 นางสุวิกาจน์สิริ พิจอมบุตร
4 นางสาวหนึ่งฤทัย จุลพันธ์ ทุ่งกว๋าววิทยาคม ม.4-6 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร
ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
5 ด.ช.อภิวิชญ์ แซ่ว่าง ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ม.1-3 นางสาววณิชยา สายเขื่อนสี,นางสาวอรัญญา โพธิ์แก้ว
6 นางสาวศิรภัสสร รัตน์ติยะ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ม.4-6 ว่าที่ ร.ต. ธนชิด บัวกาบ
7 ด.ช.บูรพา โอภาสสุวคนธ์ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ม.1-3 นางสาววณิชยา สายเขื่อนสี,นางสาวอรัญญา โพธิ์แก้ว
8 นางสาวพัชรา จะคือ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ม.4-6 ว่าที่ ร.ต. ธนชิด บัวกาบ
ดาราวิทยาลัย
9 นายชัยนรินทร์ พิพัฒน์หฤทัยกุล ดาราวิทยาลัย ม.4-6 นางสาวชิตปณิดา ธูปแก้ว
10 นางสาวบัณฑิตา เกตุชม ดาราวิทยาลัย ม.4-6 นางสาวชิตปณิดา ธูปแก้ว
11 นางสาวปนัสยา คำใส ดาราวิทยาลัย ม.4-6 นางสาวชิตปณิดา ธูปแก้ว
12 นางสาวแก้วเกล้า วงศ์ขัน ดาราวิทยาลัย ม.4-6 นางสาวชิตปณิดา ธูปแก้ว
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
13 นางสาวกัญญาณัฐ กาวิโล โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.4-6 อนุพงษ์ รวมจิตต์
14 นายสรวิศ อาทรประชาชิต โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.4-6 อนุพงษ์ รวมจิตต์
ทุ่งอุดมวิทยา
15 นางสาวบัณฑิตา ลาภชัยมงคล ทุ่งอุดมวิทยา ม.4-6 นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด,นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
16 ด.ช.อรรถพล พวงมาลัย ทุ่งอุดมวิทยา ม.1-3 นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด,นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
17 นางสาววาลิสา จะพึ่ง ทุ่งอุดมวิทยา ม.4-6 นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด,นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
18 ด.ช.ศุภกฤต สภาศรี ทุ่งอุดมวิทยา ม.1-3 นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด,นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
สารภีพิทยาคม
19 นางสาวสมธิดา กับเป็ง สารภีพิทยาคม ม.4-6 นางพัชรินทร์ เหลืองทอง
20 นายปิยชนน์ ขันตี สารภีพิทยาคม ม.4-6 นางพัชรินทร์ เหลืองทอง
จอมทอง
21 ด.ช.ประวันวิทย์ บุตรเขียว จอมทอง ม.1-3 นายพันธ์ศักดิ์ แสนพรมมา
22 นายแดนเหนือ สารขาว จอมทอง ม.4-6 นายนนธชัย นามเทพ
23 ด.ช.ธนโชติ บุญมาปะ จอมทอง ม.1-3 นายพันธ์ศักดิ์ แสนพรมมา
24 นางสาวชลดา อุตตะวงค์ จอมทอง ม.4-6 นายนนธชัย นามเทพ
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
25 ด.ญ.จิดาภา แซ่เท้า เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.1-3 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
26 ด.ช.ธนายุต ใฝ่ขวัญ เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.1-3 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
27 นายกฤษณะ ชาญสูงเนิน เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.4-6 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
28 นายกุลนันท์ ช่วยแก้ว เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.4-6 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
สันกำแพง
29 ด.ช.รัชพล อินต๊ะปัญญา สันกำแพง ม.1-3 นางสาวปฐมพร คำปล้อง
30 นายสุวรรณภูมิ พรมบุญมี สันกำแพง ม.4-6 นางสาวเวทิสา ตุ้ยเขียว
31 ด.ญ.ธัญพร ปานทัพ สันกำแพง ม.1-3 นางสาวปฐมพร คำปล้อง
32 นางสาวปานระพี ตาสุรินทร์ สันกำแพง ม.4-6 นางสาวเวทิสา ตุ้ยเขียว
ฝางชนูปถัมภ์
33 ด.ญ.อาเพลิน - ฝางชนูปถัมภ์ ม.1-3 นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร
34 นางสาวกรชกร วรรณาเวศน์ ฝางชนูปถัมภ์ ม.4-6 นายกมลศิษฐ์ ตาคำ
35 ด.ช.คุณานนท์ ละมุน ฝางชนูปถัมภ์ ม.1-3 นางสาวปิยมาภรณ์ จันทร
36 นางสาวจิดาภา ธรรมใน ฝางชนูปถัมภ์ ม.4-6 นางสาวจารุนันท์ บัวเหลือง
ตากพิทยาคม
37 ด.ญ.พัชนมนต์ จิตต์จริง ตากพิทยาคม ม.1-3 นางสาวเย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์
38 ด.ญ.พรชนก สุดจิตต์ ตากพิทยาคม ม.1-3 นางสาวประภาพรรณ จันทร์พรม
39 ด.ญ.นับจันทร์ จันทร์บุตร ตากพิทยาคม ม.1-3 นางอรวรรณ จันทร์บุตร
40 ด.ญ.ชญานิศ ธรรมลังกา ตากพิทยาคม ม.1-3 นางอรวรรณ จันทร์บุตร
41 นางสาวนะดา บุญมาลีรัตน์ ตากพิทยาคม ม.4-6 นางสาววราภรณ์ ภาคสุโพธิ์
42 นางสาวอรอมล อินทฤทธิ์ ตากพิทยาคม ม.4-6 นางสาววราภรณ์ ภาคสุโพธิ์
แม่ริมวิทยาคม
43 ด.ช.จตุรวิชญ์ มาลาจันทร์ แม่ริมวิทยาคม ม.1-3 นางนิตยา อัดแอ
44 ด.ช.นันทภพ สุขเจริญ แม่ริมวิทยาคม ม.1-3 นางนิตยา อัดแอ
45 นายวัชรกร สถิตชัยกุล แม่ริมวิทยาคม ม.4-6 นางนิตยา อัดแอ
46 นางสาวอภิญญา คำดี แม่ริมวิทยาคม ม.4-6 นางนิตยา อัดแอ
ดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา
47 นางสาวเกวลิน เผ่าแสง ดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา ม.4-6 นายพงษกร บุญต่อ
48 นายทิชานนท์ เงินเย็น ดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา ม.4-6 นายพงษกร บุญต่อ
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
49 ด.ญ.วาสนา บุญชู โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ม.1-3 นางสาวนลิน ชลชาญกิจ
50 ด.ญ.เด็กหญิงฉฎาภา ชัยมงคล โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ม.1-3 นางสาวนลิน ชลชาญกิจ
ท่าชัยวิทยา
51 นางสาวอรไพลิน หายกล้า ท่าชัยวิทยา ม.1-3 นายวุฒิชัย ขอทะเสน
52 ด.ญ.กัญยาณี รอดนวล ท่าชัยวิทยา ม.1-3 นายวุฒิชัย ขอทะเสน
53 นายชินกฤต ทองนาเมือง ท่าชัยวิทยา ม.4-6 นายวุฒิชัย ขอทะเสน
54 นายธัญญรัตน์ พยัคภาพ ท่าชัยวิทยา ม.4-6 นายวุฒิชัย ขอทะเสน
ท่าตะโกพิทยาคม
55 นางสาวสุภัควดี บุญชิต ท่าตะโกพิทยาคม ม.4-6 นางสาวขนิษฐา สกุลวา
56 นายกฤตนัย ชะฎา ท่าตะโกพิทยาคม ม.4-6 นางสาวขนิษฐา สกุลวา
57 นางสาวสุทินา เอี่นมทวี ท่าตะโกพิทยาคม ม.4-6 นายปิยะวัจน์ กูบขุนทด
58 นางสาวฑิตยา สิงห์เถื่อน ท่าตะโกพิทยาคม ม.4-6 นายปิยะวัจน์ กูบขุนทด
59 นายณัฐดนัย โตล่ำ ท่าตะโกพิทยาคม ม.1-3 นางสาวภัทรสุดา สอนสุข
60 นางสาวชนกนันท์ กรรขำ ท่าตะโกพิทยาคม ม.1-3 นางสาวภัทรสุดา สอนสุข
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
61 นางสาวชนกนันท์ แท่นดี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.4-6 นางสาววิจิตตรี ภักดี และ นางศิริพร สายสอน
62 นางสาวศิรัญญิการ์ จินะใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.4-6 นางสาววิจิตตรี ภักดี และ นางศิริพร สายสอน
โรงเรียนบ้านดอนปิน
63 ด.ญ.สายไหม ลุงจ่าย โรงเรียนบ้านดอนปิน ม.1-3 นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์
64 ด.ญ.ขวัญข้าว แซ่เล้า โรงเรียนบ้านดอนปิน ม.1-3 นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์
65 ด.ช.เอกภวิษย์ วิสสุตจรัส โรงเรียนบ้านดอนปิน ม.1-3 นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์
66 ด.ช.ชลวัฒน์ ปัญญา โรงเรียนบ้านดอนปิน ม.1-3 นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์
67 ด.ช.โชคชัย ใจยา โรงเรียนบ้านดอนปิน ม.1-3 นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์
68 ด.ญ.มลฤดี - โรงเรียนบ้านดอนปิน ม.1-3 นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 944641-2, 053 - 944644 โทรสาร 053 - 944666 (ในวันเวลาราชการ)