กิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

กำหนดการกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2567

ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2567


ลำดับ ชื่อกิจกรรม วันที่/เวลา วันที่รับสมัคร สถานที่ จำนวนผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ประกวดวาดภาพระบายสี 2 ธันวาคม 2565
08.00-16.00 น.
ขยายเวลา รับสมัครวันนี้ จนถึง วันที่ 15 พ.ย. 2567 เวลา 16.00 น. โซนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา (หน้าหอพักเรือนไม้)

0

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
2 ประกวดแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ 1 ธันวาคม 2565
08.00-15.00 น.
ขยายเวลา รับสมัครวันนี้ จนถึง วันที่ 15 พ.ย. 2567 เวลา 16.00 น. โซนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา (หน้าหอพักเรือนไม้)

0

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
3 ประกวดการจัดสวนถาด (ปนะเภทถาดชื้น) 2 ธันวาคม 2565
09.00-12.00 น.
ขยายเวลา รับสมัครวันนี้ จนถึง วันที่ 15 พ.ย. 2567 เวลา 16.00 น. โซนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา (หน้าหอพักเรือนไม้)

0

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
4 การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 2 ธันวาคม 2565
12.00-16.00 น.
ขยายเวลา รับสมัครวันนี้ จนถึง วันที่ 15 พ.ย. 2567 เวลา 16.00 น. ห้อง NSP Exhibition Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)

0

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
5 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 1 ธันวาคม 2565
08.00-12.00 น.
ขยายเวลา รับสมัครวันนี้ จนถึง วันที่ 15 พ.ย. 2567 เวลา 16.00 น. เวทีกลาง

0

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
6 การแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ 3 ธันวาคม 2565
10.00-15.00 น.
ขยายเวลา รับสมัครวันนี้ จนถึง วันที่ 15 พ.ย. 2567 เวลา 16.00 น. โซนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา (หน้าหอพักเรือนไม้)

8

ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ : 053-944641-4 ต่อ 117 (คุณสมโภชน์ อจิยจักร์) ในวันและเวลาราชการ