กิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

กำหนดการกิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ในระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565


ลำดับ ชื่อกิจกรรม วันที่/เวลา วันที่รับสมัคร สถานที่ จำนวนผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ประกวดวาดภาพระบายสี 2 ธันวาคม 2565
08.00-16.00 น.
โซนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา (หน้าหอพักเรือนไม้)

63

ประกาศรายชื่อทีมเข้าแข่งขัน
2 ประกวดแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ 1 ธันวาคม 2565
08.00-15.00 น.
โซนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา (หน้าหอพักเรือนไม้)

42

ประกาศรายชื่อทีมเข้าแข่งขัน
3 ประกวดการจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง) 2 ธันวาคม 2565
09.00-12.00 น.
โซนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา (หน้าหอพักเรือนไม้)

36

ประกาศรายชื่อทีมเข้าแข่งขัน
4 การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 2 ธันวาคม 2565
12.00-16.00 น.
ห้อง NSP Exhibition Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)

68

ประกาศรายชื่อทีมเข้าแข่งขัน
5 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 1 ธันวาคม 2565
08.00-12.00 น.
เวทีกลาง

28

ประกาศรายชื่อทีมเข้าแข่งขัน
6 การแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ 3 ธันวาคม 2565
10.00-15.00 น.
โซนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา (หน้าหอพักเรือนไม้)

8

ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โทรศัพท์ : 053-944641-4 ต่อ 117 (คุณสมโภชน์ อจิยจักร์)ในวันและเวลาราชการ