ลงทะเบียน Open House งานเกษตรภาคเหนือ

ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565


ลงทะเบียน Open House งานเกษตรภาคเหนือ
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน วันที่ รอบที่ นักเรียน อาจารย์