รายชื่อผู้ลงทะเบียน

กิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

ประกวดการจัดสวนถาด (ประเภทถาดแห้ง)

วัน เวลาที่แข่งขัน : 2 ธันวาคม 2565
09.00-12.00 น.

สถานที่แข่งขัน : โซนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา (หน้าหอพักเรือนไม้)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน ระดับ อาจารย์ผู้ควบคุม
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
1 นายธนภพ นพคุณ ทุ่งกว๋าววิทยาคม ม.4-6 นาย ดวงเด่น พิจอมบุตร
2 นางสาวศิริวิภา ทรัพย์โสภณ ทุ่งกว๋าววิทยาคม ม.4-6 นาย ดวงเด่น พิจอมบุตร
โรงเรียนเวียงเเหงวิทยาคม
3 นายจายอุ้มเครือง ลุงละ โรงเรียนเวียงเเหงวิทยาคม ม.4-6 นายธีรนนท์ ถนอมทรัพย์
4 นายพัฒนพงษ์ ไชยทอง โรงเรียนเวียงเเหงวิทยาคม ม.4-6 นายธีรนนท์ ถนอมทรัพย์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
5 ด.ญ.ณัฎฐวิตรา พันธุ์ทองหลาง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ม.1-3 นายชานนท์ แสงโสด
6 ด.ญ.ปาณิสรา แตงเพชร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ม.1-3 นายชานนท์ แสงโสด
ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
7 นางสาววรรณิดา ก๋องแก้ว ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ม.4-6 นางสาววณิชยา สายเขื่อนสี,นางสาวอรัญญา โพธิ์แก้ว
8 นางสาวพิทยา ขัติรัตน์ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ม.4-6 นางสาววณิชยา สายเขื่อนสี,นางสาวอรัญญา โพธิ์แก้ว
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
9 นางสาวณัฐณิชา คำหน่อ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.4-6 อนุพงษ์ รวมจิตต์
10 นางสาวชุติกาญจน์ ริทะยะ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.4-6 อนุพงษ์ รวมจิตต์
11 นายอภินันท์ ชัยเกษม โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1-3 นายอนุพงษ์ รวมจิตต์
12 นายสุรพัศ สร้อยชมภู โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1-3 นายอนุพงษ์ รวมจิตต์
อุตรดิตถ์ดรุณี
13 ด.ญ.ณัชริญา สารภูมิ อุตรดิตถ์ดรุณี ม.1-3 นายณัฐพนธ์ ฟูใจ
14 นางสาวจิรภิญญา ฝ้ายเทศ อุตรดิตถ์ดรุณี ม.4-6 นางสาวสุทธินันท์ หมู่ธิมา และ นายปราโมทย์ คงนวล
15 ด.ญ.ชนิดาภา คำพันธ์ อุตรดิตถ์ดรุณี ม.1-3 นายณัฐพนธ์ ฟูใจ
16 นางสาวเจณิสตา อินยา อุตรดิตถ์ดรุณี ม.4-6 นางสาวสุทธินันท์ หมู่ธิมา และ นายปราโมทย์ คงนวล
ทุ่งอุดมวิทยา
17 ด.ญ.รัชชนก รู้เจน ทุ่งอุดมวิทยา ม.1-3 นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด
18 ด.ญ.ศศิพิมพ์ ขัดหนูวงศ์ ทุ่งอุดมวิทยา ม.1-3 นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
19 นางสาวจิดาภา ดอยเจริญสุข ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ม.4-6 นายญาณภัทร วิไลจันทร์
20 นางสาวพัชรกัญญ์ ไพรทองคีรี ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ม.4-6 นายญาณภัทร วิไลจันทร์
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
21 นางสาวพรสิริ นามโคตร หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ม.4-6 นายชนาธิป จันทร์สอง
22 นางสาวอรัญญา เกษมเลิศดี หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ม.4-6 นายชนาธิป จันทร์สอง
ลำปางกัลยาณี
23 นายคามิน ทำว่อง ลำปางกัลยาณี ม.4-6 นายเดชพล ตรีเพ็ชร
24 นายวัชรพลษ์ วงค์ขัด ลำปางกัลยาณี ม.4-6 นายเดชพล ตรีเพ็ชร
ฝางชนูปถัมภ์
25 นางสาวจินดา แซ่เจี่ยง ฝางชนูปถัมภ์ ม.4-6 จารุนันท์ บัวเหลือง
26 นางสาวนุ จองตากา ฝางชนูปถัมภ์ ม.4-6 จารุนันท์ บัวเหลือง
โรงเรียนสันกำแพง
27 นางสาวจารุวรรณ ปันโรย โรงเรียนสันกำแพง ม.4-6 ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ บุญสม
28 นางสาวอนงค์ เทราจ่าม โรงเรียนสันกำแพง ม.4-6 ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ บุญสม
29 นางสาวรินรดี ศรีสุข โรงเรียนสันกำแพง ม.4-6 ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ บุญสม
30 นางสาวเพ็ญพิชชา วิชัย โรงเรียนสันกำแพง ม.4-6 ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ บุญสม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
31 นางสาวกีรติกาญจน์ สุวรรณพงษ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.4-6 นางศิริพร สายสอน และ นางสาววิจิตตรี ภักดี
32 นายไทยสรรค์ ไม่มีชื่อสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.4-6 นางศิริพร สายสอน และ นางสาววิจิตตรี ภักดี
ร่ำเปิงวิทยา
33 ด.ช.ปุ้น ชายลุง ร่ำเปิงวิทยา ม.1-3 นายสุริยันต์ เรือนวงค์
34 ด.ช.สว่าง อุ่นใจ ร่ำเปิงวิทยา ม.1-3 นายสุริยันต์ เรือนวงค์
35 ด.ช.นราวิชญ์ ไชยวงค์ ร่ำเปิงวิทยา ม.1-3 นายชาญชัย หมวดมณี
36 ด.ช.คมกริช ตามี่ ร่ำเปิงวิทยา ม.1-3 นายชาญชัย หมวดมณี
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 944641-2, 053 - 944644 โทรสาร 053 - 944666 (ในวันเวลาราชการ)