รายชื่อผู้ลงทะเบียน

กิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

การแข่งขันจัดสวนถาด (ประเภทถาดชื้น)

วัน เวลาที่แข่งขัน : 29 พฤศจิกายน 2567
08:00-13:00

สถานที่แข่งขัน : ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน ระดับ อาจารย์ผู้ควบคุม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 944641-2, 053 - 944644 โทรสาร 053 - 944666 (ในวันเวลาราชการ)