รายชื่อผู้ลงทะเบียน

กิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

ประกวดแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ

วัน เวลาที่แข่งขัน : 1 ธันวาคม 2565
08.00-15.00 น.

สถานที่แข่งขัน : โซนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา (หน้าหอพักเรือนไม้)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน ระดับ อาจารย์ผู้ควบคุม
เวียงแหงวิทยาคม
1 นายพีรพงษ์ ฉั่วจา เวียงแหงวิทยาคม ม.4-6 นายธีรนนท์ ถนอมทรัพย์
2 นายทุนแน่ มุงนุก เวียงแหงวิทยาคม ม.4-6 นายธีรนนท์ ถนอมทรัพย์
3 นายภากร เลายี่ปา เวียงแหงวิทยาคม ม.4-6 นายธีรนนท์ ถนอมทรัพย์
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
4 นายพีรภัทร เครือคำหล้า ทุ่งกว๋าววิทยาคม ม.4-6 นาย ดวงเด่น พิจอมบุตร
5 นายธีรนัย ใจช่วย ทุ่งกว๋าววิทยาคม ม.4-6 นาย ดวงเด่น พิจอมบุตร
6 นางสาวพิชชานันท์ คนเก่ง ทุ่งกว๋าววิทยาคม ม.4-6 นาย ดวงเด่น พิจอมบุตร
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
7 ด.ญ.พิมพ์วพรรณ เอมสมุทร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ม.1-3 นางสาวจันท์ศจี หงส์สุนันท์
8 ด.ญ.เอื้อมทิวา ทองอินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ม.1-3 นางสาวจันท์ศจี หงส์สุนันท์
9 ด.ญ.ศตพร อุส่าการ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ม.1-3 นางสาวจันท์ศจี หงส์สุนันท์
10 นางสาวธัญชนก เพ็งอำนาจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ม.4-6 นายชานนท์ แสงโสด
11 นางสาววันวิสา โหงทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ม.4-6 นายชานนท์ แสงโสด
12 นางสาวอุไรวรรณ ใยโพธิ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ม.4-6 นายชานนท์ แสงโสด
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
13 นางสาวชลลดา แซ่ล้อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ม.1-3 นายธนกฤต คนใจซื่อ
14 นางสาวสุทธินีย์ ไพรวัลย์คีรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ม.1-3 นายธนกฤต คนใจซื่อ
15 นายชนวิท หลี่จา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ม.1-3 นายธนกฤต คนใจซื่อ
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
16 นางสาวณัฏฐชา ยาวิละ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.4-6 อนุพงษ์ รวมจิตต์
17 นางสาวชนันพร บุญพรม โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.4-6 อนุพงษ์ รวมจิตต์
18 นางสาวทอฝัน ขัดเชียงเเสน โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.4-6 อนุพงษ์ รวมจิตต์
19 นางสาวณัฐธิดา คำดี โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1-3 นายอนุพงษ์ รวมจิตต์
20 นางสาวหฤทัย แสงอินทร์ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1-3 นายอนุพงษ์ รวมจิตต์
21 นางสาวอิรวดี ยิ่งเชิดงาม โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.1-3 นายอนุพงษ์ รวมจิตต์
ทุ่งอุดมวิทยา
22 ด.ญ.ธมลวรรณ โปทะลา ทุ่งอุดมวิทยา ม.1-3 นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด,นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
23 นายนภัสพงษ์ ต้นกลาง ทุ่งอุดมวิทยา ม.4-6 นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด,นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
24 ด.ญ.อาฑิฎฒิยา รุ่งเรืองไชยนันท์ ทุ่งอุดมวิทยา ม.1-3 นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด,นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
25 ด.ญ.อริสรา บัวบาน ทุ่งอุดมวิทยา ม.1-3 นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด,นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
26 นายภัทรชาติ กลิ่นชิด ทุ่งอุดมวิทยา ม.4-6 นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด,นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
27 นายเอกาพล หมั้นเที่ยง ทุ่งอุดมวิทยา ม.4-6 นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด,นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
28 นางสาวชนาพร กานต์ระวีวรรณ ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ม.4-6 นางสาวบงกช ศิลป์มิตรภาพ
29 นายนันทวัฒพ์ โชติเวทย์พัธรกุล ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ม.4-6 นางสาวบงกช ศิลป์มิตรภาพ
30 นายณภัทร ฐิติกุลภัทรวงศ์ ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ม.4-6 นางสาวบงกช ศิลป์มิตรภาพ
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
31 ด.ญ.ชนิสรา นุชศิริ เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.1-3 นางสาวนิลิน ปัญญาปา
32 ด.ญ.ปภานัน สุวรรณเดช เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.1-3 นางสาวนิลิน ปัญญาปา
33 ด.ญ.พิมพ์นารา วันจันทร์ เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.1-3 นางสาวนิลิน ปัญญาปา
โรงเรียนตากพิทยาคม
34 นางสาวภัทรวดี วงศ์พันธ์ โรงเรียนตากพิทยาคม ม.4-6 ครู อรวรรณ จันทร์บุตร
35 นางสาวดวงธิดา เมืองครอง โรงเรียนตากพิทยาคม ม.4-6 ธัญญาลักษณ์ หลวงสุรินทร์
36 นางสาวกมลชนก หมั่นมั่น โรงเรียนตากพิทยาคม ม.4-6 ธัญญาลักษณ์ หลวงสุรินทร์
โรงเรียนแม่แจ่ม
37 นายกรวิชญ์ ประสมทรัพย์ โรงเรียนแม่แจ่ม ม.4-6 นางสาวจุไรรัตน์ คำจันทร์
38 นายณัฐนนท์ เก่งสาร โรงเรียนแม่แจ่ม ม.4-6 นางสาวปุณยาพร ปันทะรส
39 นางสาวจริญญา มุนินคำ โรงเรียนแม่แจ่ม ม.4-6 นางสาวจุไรรัตน์ คำจันทร์
40 นางสาวอรทัย บุญเทียม โรงเรียนแม่แจ่ม ม.4-6 นางสาวจุไรรัตน์ คำจันทร์
41 นางสาวรุ่งภา มาตรวัตร์ โรงเรียนแม่แจ่ม ม.4-6 นางสาวปุณยาพร ปันทะรส
42 นางสาวรัตน์ติพร วังคีรี โรงเรียนแม่แจ่ม ม.4-6 นางสาวปุณยาพร ปันทะรส
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 944641-2, 053 - 944644 โทรสาร 053 - 944666 (ในวันเวลาราชการ)