รายชื่อผู้ลงทะเบียน

กิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

ประกวดวาดภาพระบายสี

วัน เวลาที่แข่งขัน : 2 ธันวาคม 2565
08.00-16.00 น.

สถานที่แข่งขัน : โซนกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา (หน้าหอพักเรือนไม้)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน ระดับ อาจารย์ผู้ควบคุม
สันกำแพง
1 ด.ญ.กุลกัลยา บุญฟู สันกำแพง ม.1-3 ว่าที่ร.ต.หญิงวันวิสาข์ วรรณแดง
2 ด.ญ.รังสิญา แก้วประพาฬ สันกำแพง ม.1-3 ว่าที่ร.ต.หญิงวันวิสาข์ วรรณแดง
3 ด.ช.จิตติพัฒน์ มะโนคำ สันกำแพง ม.1-3 ว่าที่ร.ต.หญิงวันวิสาข์ วรรณแดง
4 ด.ญ.ณัฐริกา สุจเพ็ง สันกำแพง ม.1-3 ว่าที่ร.ต.หญิงวันวิสาข์ วรรณแดง
5 ด.ญ.รินรดา ไชยแว่น สันกำแพง ม.1-3 ว่าที่ร.ต.หญิงวันวิสาข์ วรรณแดง
6 ด.ช.ธีนกานต์ คำป๋า สันกำแพง ม.1-3 ว่าที่ร.ต.หญิงวันวิสาข์ วรรณแดง
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
7 ด.ช.ธิติ สินธุชัย เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.1-3 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
8 ด.ช.ธาวิน ศรีดี เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.1-3 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
ตากพิทยาคม
9 ด.ญ.ชญานันท์ หลวงไชยา ตากพิทยาคม ม.1-3 นางสาวนฐพร น้อยมหาพรหม
10 ด.ญ.ธนัญญา เนื่องชัง ตากพิทยาคม ม.1-3 นางสาวนฐพร น้อยมหาพรหม
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
11 ด.ญ.ณัฐนิชา นิลสุ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.1-3 นางสาวปราวีณา เทพคำ
12 ด.ช.วิรุณ กองทอง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.1-3 นางสาวปราวีณา เทพคำ
13 ด.ญ.จิรัชญา จิตตราวงค์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.1-3 นางสาวปราวีณา เทพคำ
14 ด.ญ.อารยา ภวภูตานนท์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.1-3 นายภราดร เพร็ชหลำ
15 ด.ญ.ปาญจนันท์ ประเสริฐยา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.1-3 นายภราดร เพร็ชหลำ
16 ด.ญ.จิดาภา ล้าแห๋ง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ป.1-6 นายธเนตร ก๋องตา
17 ด.ญ.จันทราณี เเซ่ฟุ้ง โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.1-3 นายภราดร เพร็ชหลำ
18 ด.ช.ฤทธิเดช บุญตา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ม.1-3 นายภราดร เพร็ชหลำ
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
19 ด.ช.รพีวิชญ์ ทิพย์แดง โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ม.1-3 นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตร
20 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ธนันชัย โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ม.1-3 นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตร
21 ด.ญ.พัชรพร มานะภักดี โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ป.1-6 นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
22 ด.ช.กฤตพร ขุนตาล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1-3 นางพิกุล บำเรอจิตต์
23 ด.ญ.ปุณญิศา สดใส โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1-3 นางศิริพร สายสอน
24 ด.ช.ภูมิรพี ภูมิอมร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1-3 นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์
25 ด.ญ.วาณิชการ ใหม่วารินทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1-3 นางสาววิจิตตรี ภักดี
26 ด.ญ.ภิมวรีย์ ดวงแดง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.1-3 ดุสิต พูนศิริ
โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
27 ด.ช.กุลชาติ นาปรัง โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง ป.1-6 พระสัตยา จรรยา (สจฺจาภิจินฺโณ)
28 ด.ช.จิตรกร ธนะวงค์ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง ป.1-6 พระสัตยา จรรยา (สจฺจาภิจินฺโณ)
วิชัยวิทยา
29 ด.ญ.อชิรญา อัตถศาสตร์ วิชัยวิทยา ม.1-3 ดุสิต พูนศิริ
วารีเชียงใหม่
30 ด.ญ.ศศิฌา นิลวานิช วารีเชียงใหม่ ป.1-6 ดุสิต พูนศิริ
31 นางสาวณัฏฐ์ชยธร ตรึงธวัชชัย วารีเชียงใหม่ ม.1-3 ดุสิต พูนศิริ
ปรินส์รอยแยลส์
32 ด.ช.ธีร์ธวัช เทพกิดาการ ปรินส์รอยแยลส์ ป.1-6 ดุสิต พูนศิริ
33 ด.ญ.ปิติลักษณ์ เปรมตั้งธนา ปรินส์รอยแยลส์ ป.1-6 ดุสิต พูนศิริ
34 ด.ช.ปวิช ศิริพันธ์ ปรินส์รอยแยลส์ ป.1-6 ดุสิต พูนศิริ
35 ด.ญ.สิรีน จันทร์รัตน์ ปรินส์รอยแยลส์ ป.1-6 ดุสิต พูนศิริ
36 ด.ญ.ไอรีณ จันทร์รัตน์ ปรินส์รอยแยลส์ ม.1-3 ดุสิต พูนศิริ
37 ด.ญ.ปสุตา ศิริพันธ์ ปรินส์รอยแยลส์ ม.1-3 ดุสิต พูนศิริ
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึษา
38 ด.ญ.อุษามณี จันทร์ส่อง สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึษา ป.1-6 มณีวรรณ จันทร์ส่อง
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
39 ด.ญ.ภัทรวดี กระอาจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.1-6 นางโรชินีย์ ใจมุข
40 ด.ช.ทนุธรรม กันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.1-6 นางโรชินีย์ ใจมุข
41 ด.ช.ปรัชญากร สุธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ป.1-6 ดุสิต พูนศิริ
Home school
42 ด.ญ.ณหทัย รัตนวรสิน Home school ป.1-6 ดุสิต พูนศิริ
43 ด.ญ.ปาลิกา ชุติพุทธวี Home school ป.1-6 ดุสิต พูนศิริ
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
44 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา วิจิตรต์พันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.1-6 ดุสิต พูนศิริ
45 ด.ญ.นิชาภา นาคสวน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ป.1-6 ดุสิต พูนศิริ
46 ด.ญ.ณัฐชยา ทนดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1-3 นางสาวชุติกาญจน์ คำปา
47 ด.ญ.ณัฐวรา เหล็กกล้า โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1-3 นางสาวชุติกาญจน์ คำปา
48 ด.ญ.ณัฐจิราภา โพธิรักษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1-3 นางสาวชุติกาญจน์ คำปา
49 นางสาวปวริศา เวียงอินทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1-3 นางสาวชุติกาญจน์ คำปา
50 ด.ญ.ธัญชนก ทองน้อย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1-3 นางสาวชุติกาญจน์ คำปา
51 ด.ญ.ณิชาภัทร เตชะกิตติโรจน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1-3 นางสาวชุติกาญจน์ คำปา
52 นางสาวปวริศา สุริยะป้อ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1-3 นางสาวชุติกาญจน์ คำปา
53 นางสาวพรรษชล โยนสนิท โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ม.1-3 นางสาวชุติกาญจน์ คำปา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
54 ด.ญ.นันท์นภัส จันทร์มูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.1-6 นายจีระพงษ์ แก้วศรี
55 ด.ญ.พิชญาภา ใจน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.1-6 นายจีระพงษ์ แก้วศรี
56 ด.ญ.อุรัสยา ชมภูศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.1-6 นายจีระพงษ์ แก้วศรี
57 ด.ญ.อภิษฎา ธะนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.1-6 นายจีระพงษ์ แก้วศรี
58 ด.ช.กฤติธี แอ่นสาว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ป.1-6 นายจีระพงษ์ แก้วศรี
59 นายกชธัญ ยกสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.4-6 นายจีระพงษ์ แก้วศรี
60 นายวรพิชญ์ แก้วเสมอใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ม.4-6 นายจีระพงษ์ แก้วศรี
โรงเรียนบ้านดอนปิน
61 ด.ญ.อัยลดา คำสร้อย โรงเรียนบ้านดอนปิน ป.1-6 นายวชิระพงษ์ ทองคำ
62 ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ กิติสัก โรงเรียนบ้านดอนปิน ป.1-6 นายวชิระพงษ์ ทองคำ
63 ด.ญ.คำนุ ลุงคำ โรงเรียนบ้านดอนปิน ม.1-3 นายวชิระพงษ์ ทองคำ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 944641-2, 053 - 944644 โทรสาร 053 - 944666 (ในวันเวลาราชการ)