รายชื่อผู้ลงทะเบียน

กิจกรรมนักเรียนและนักศึกษา

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

วัน เวลาที่แข่งขัน : 1 ธันวาคม 2565
08.00-12.00 น.

สถานที่แข่งขัน : เวทีกลาง

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงเรียน ระดับ อาจารย์ผู้ควบคุม
โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
1 นายอภิชาติ พรมงาม โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.4-6 นายชาญชัย เลานันท์
2 นายภูรินทร์ สุทา โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.4-6 นายชาญชัย เลานันท์
3 นางสาวปทิตตา ภูจุมปา โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ม.4-6 นายอนุพงษ์ รวมจิตต์
ดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา
4 นายบุริศร์ พรมเสน ดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา ม.4-6 นายพงษกร บุญต่อ
5 นางสาวเกวลิน เผ่าแสง ดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา ม.4-6 นายพงษกร บุญต่อ
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
6 นางสาวอัญชิสา วรรณกูล หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ม.4-6 นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์
7 นางสาวกัญญาณัฐ แก้วกาวิน หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ม.4-6 นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์
8 นางสาวอภิญญา ไชยน้อย หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ม.4-6 นางสาวภัตติมา วงค์สุวรรณ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
9 นางสาวจิตตานันทิ์ เดชเฟื่อง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.4-6 นายภคนันท์ วรรณวัต
10 นางสาวศีลตา สิงห์โทราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ม.4-6 นายภคนันท์ วรรณวัต
ท่าชัยวิทยา
11 นายจิรภัทร องอาจ ท่าชัยวิทยา ม.4-6 นายวุฒิชัย ขอทะเสน
12 นายธเนศพล อุ่นทอง ท่าชัยวิทยา ม.4-6 นายวุฒิชัย ขอทะเสน
13 นายณัฐณิชา สุขเณร ท่าชัยวิทยา ม.4-6 นายวุฒิชัย ขอทะเสน
14 นางสาวกิตติมาพร สุท้าว ท่าชัยวิทยา ม.4-6 นายวุฒิชัย ขอทะเสน
15 นางสาวญาติกา เชื้อไทย ท่าชัยวิทยา ม.4-6 นายวุฒิชัย ขอทะเสน
16 นางสาวมนต์ธิดา พ่อศรีชา ท่าชัยวิทยา ม.4-6 นายวุฒิชัย ขอทะเสน
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
17 นางสาวกนกนภา ปาระมี โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ม.4-6 นางสาวบุษบา ค้าแก้ว
18 นางสาวกัญญภัค แซ่ยาง โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ม.4-6 นางสาวบุษบา ค้าแก้ว
19 นายจารุพงษ์ แซ่หลู่ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ม.4-6 นางสาวบุษบา ค้าแก้ว
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
20 นางสาวนวลพรรณ ปลอดรุชา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ม.4-6 นายจักรพงศ์ จันทวงศ์
21 นางสาวคำขิ่น ลุงตาล โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ม.4-6 นายจักรพงศ์ จันทวงศ์
22 นางสาวนภา ลุงอ่อง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ม.4-6 นายจักรพงศ์ จันทวงศ์
เวียงป่าเป้าวิทยาคม
23 นางสาวอาภัสรา จำปาแก้ว เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.4-6 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
24 นายณัฐพงศ์ กันธิเลิศ เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.4-6 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
25 นางสาวชิกมล ภูมิโคกรักษ์ เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.4-6 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
26 นายอัครชัย อินต๊ะวงค์ เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.4-6 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
27 นายทรงเกียรติ กุณโน เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.4-6 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
28 นางสาวสุภัทรา อุยี่ เวียงป่าเป้าวิทยาคม ม.4-6 นางสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 944641-2, 053 - 944644 โทรสาร 053 - 944666 (ในวันเวลาราชการ)