ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 กุมภาพันธ์ 2567)

ด้วย University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2024 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Transcript in English

2. Letter of recommendation in Japanese or English.

3. Passport photocopy

4. Application for Certificate of Eligibility

5. International Student Financial Statement

6. Bank Deposit Balance Certificate

7. Data of identity photo

หมดเขตเสนอชื่อถึง University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ส่วนงานสามารถเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติได้ส่วนงานละ 1 คน พร้อมส่งเอกสารการสมัครให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันทร์วิมล เลิศอนันต์ นักจัดการงานทั่วไป โทร 43668 อีเมล์ irdcmu@cmu.ac.th


เอกสารประกอบ : Download d2222daa-8d2a-457e-98b3-99e8be206cf2.pdf Download 857dd6c4-e4e1-4a9b-a8cc-bbd6fb3698ab.pdf Download 49d40e9d-9d72-4642-9ea7-abd018adddcf.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-13 09:59:56
เผยแพร่โดย : อาทิตย์ กันจินะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 79 ครั้ง