ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASIAN International Mobility for Students (AIMS) Programme

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

ASIAN International Mobility for Students (AIMS) Programme

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASIAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในการเสนอชื่อนักศึกษาสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Environmental Management and Science และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย AIMS เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และต้องถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมาไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต รายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://cmu.to/b9nUe และส่งเอกสารการสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะฯ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้หน่วยงานรวบรวมข้อมูลให้กับกองวิเทศสัมพันธ์ต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-07 14:21:41
เผยแพร่โดย : วรินท์ฑิษา คำแก่น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 95 ครั้ง