ประวัติความเป็นมาคณะเกษตรศาสตร์

พ.ศ.2507 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยสังกัดอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์


อาคารที่ทำการภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (อาคารชีววิทยา) ในปี พ.ศ. 2507
   

พ.ศ.2510 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นคณะตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2510 ให้เป็นหน่วยราชการระดับคณะ นับเป็นคณะที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรกของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาพืชศาสตร์ ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

รศ. ดร.สุขุม อัศเวศน์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ท่านแรก
อาคารและบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ในปีพ.ศ. 2510
อาคารแรกของคณะเกษตรศาสตร์ (อาคาร 08101)

พ.ศ.2518 ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และได้พัฒนาไปเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปัจจุบัน ส่วนภาควิชาพืชศาสตร์ ได้ยุบภาควิชาและจัดตั้งเป็น ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และภาควิชาอารักขาพืช

พ.ศ.2523 ยุบภาควิชาอารักขาพืชจัดตั้งเป็นภาควิชาโรคพืช และภาควิชากีฏวิทยา

พ.ศ.2535 ภาควิชาสัตวบาลได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาควิชาสัตวศาสตร์

พ.ศ.2547 ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงานเลขานุการคณะ และ 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช. (พ.ศ. 2557)

พ.ศ.2552 ได้หลอมรวมและแบ่งส่วนราชการเป็น 1 สำนักงานคณะ 3 ศูนย์ และ 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร และภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

พ.ศ.2557 มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะ จัดตั้งภาควิชาใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ภาควิชา รวมมีทั้งหมด 5 ภาควิชา พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนชื่อและพันธกิจภาควิชาเดิม ได้แก่
      - ภาควิชาเกษตรที่สูง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      - ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
      - ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
      - ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
      - ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ


  มีการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยระดับปริญญาโทและเอก ขยายเปิดหลักสูตรนานาชาติและมุ่งเน้นสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา สนับสนุนด้านการเรียน การสอน งานวิจัย ได้แก่

      1. ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
      2. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
      3. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
      4. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 
โทรศัพท์ : 0-5394-4009 , 0-5394-4012
โทรสาร : 0-5394-4666
Website : http://www.agri.cmu.ac.th


ตราสัญลักษณ์ภาษาไทย

ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ

คณะเกษตรศาสตร์ ได้ใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เพิ่มในส่วนชื่อและสีคณะ
ซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปช้างชูคบเพลิง และมีสุภาษิตเป็นภาษาบาลีว่า “อต.ตานํ ทมยน.ติ ปณ.ฑิตา” มีความหมายว่า “บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตนเอง” อยู่ในวงล้อมรอบรูปช้าง

ช้างมีท่าทางเหมือนธรรมชาติ งวงจับคบเพลิงชูขึ้นเหนือหัว เปรียบเสมือนแสงสว่างส่องทางให้นักศึกษาที่จะไปสู่ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป


สีประจำคณะเกษตรศาสตร์ คือ สีเหลืองข้าวโพด

คณะเกษตรศาสตร์ มีพื้นที่ดูแลประมาณ 2,202 ไร่ โดยแบ่งเป็นสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

สถานที่ มีพื้นที่
  อาคารเรียนและแปลงทดลองในบริเวณมหาวิทยาลัย 77 ไร่  
  สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 1,293 ไร่  
  สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน อ.เมือง 442 ไร่  
  สถานีวิจัยการเกษตรที่สูงหนองหอย อ.แม่ริม 80 ไร่  
  สถานีวิจัยการเกษตรที่สูงดอยป่าเกี๊ยะ อ.เชียงดาว 60 ไร่  
  สถานีวิจัยการเกษตรเขตชลประทาน 50 ไร่  
  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาลำไย “หริภุญชัย” 200 ไร่  


Download PDF