ดูกิจกรรมในรูปแบบอัลบั้ม ดูกิจกรรมในรูปแบบตาราง


กิจกรรมประจำหน่วยงานทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-09-20 57
2 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-09-13 57
3 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-08-30 142
4 โครงการสัมมนาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-08-28 128
5 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-08-09 88
6 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-07-26 124
7 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-07-19 104
8 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 (อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร) กลุ่มที่ 1 2023-07-17 130
9 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 (อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ) กลุ่มที่ 1 2023-07-17 103
10 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 (ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ) 2023-07-17 102
11 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 (อ.ดร.มนตรี แสนวังสี) 2023-07-17 132
12 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 (อ.ดร.ณัฐพล คงดี) 2023-07-17 89
13 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-07-12 99
14 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-07-05 113
15 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) 2023-06-28 101
16 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390) 2023-06-20 171
17 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390) 2023-06-03 142
18 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390) 2023-06-02 172
19 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390) 2023-06-01 162
20 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 2023-04-05 136
21 แนะแนวทางในการออกไปฝึกงาน (กระบวนวิชา 365390) 2023-03-15 109
22 กระบวนวิชา 365211 ระบบเกษตรบนพื้นทีสูง ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 2023-03-12 287
23 กระบวนวิชา 365211 ระบบเกษตรบนพื้นทีสูง ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 2023-03-01 188
24 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (22 กุมภาพันธ์ 2566) 2023-02-22 200
25 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ 2023-02-15 210
26 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (15 กุมภาพันธ์ 2566) 2023-02-15 128
27 ประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12 2023-02-09 215
28 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ 2023-02-08 210
29 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (8 กุมภาพันธ์ 2566) 2023-02-08 132
30 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (1 กุมภาพันธ์ 2566) 2023-02-01 158
31 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359461 พืชเครื่องดื่ม ศึกษาดูงาน 2023-01-15 235
32 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2023-01-11 265
33 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (28 ธันวาคม 2565) 2022-12-28 111
34 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกป่าโซ 2022-12-25 274
35 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (14 ธันวาคม 65) 2022-12-14 202
36 ร่วมจัดนิทรรศการที่งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 2022-12-12 272
37 นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 2022-12-03 238
38 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-23 247
39 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (23 พฤศจิกายน 65) 2022-11-23 163
40 กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 2022-11-23 254
41 การฝึกงาน 1 (400190) สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 2022-11-16 333
42 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (5 ตุลาคม 65) 2022-10-05 237
43 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (21 กันยายน 65) 2022-09-21 358
44 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359409 พืชสวนบนพื้นที่สูง ศึกษาดูงาน 2022-09-17 296
45 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (14 กันยายน 65) 2022-09-14 346
46 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน" 2022-09-10 305
47 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (7 กันยายน 65) 2022-09-07 262
48 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (17 สิงหาคม 65) 2022-08-17 350
49 ต้อนรับคณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ 2022-08-15 208
50 Exhibition for Major Selection 2022-08-15 262
51 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (10 สิงหาคม 65) 2022-08-10 408
52 อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำในต้นพืช 2022-08-03 296
53 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (27 กรกฎาคม 65) 2022-07-27 301
54 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (6, 20 กรกฎาคม 65) 2022-07-20 378
55 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร) กลุ่มที่ 1 2022-06-14 480
56 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร) กลุ่มที่ 2 2022-06-14 352
57 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ.ดร. มนตรี แสนวังสี) 2022-06-14 396
58 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม) 2022-06-14 309
59 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์, ผศ.ดร. ถาวร อ่อนประไพ และ อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ) 2022-06-14 303
60 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์) 2022-06-14 360
61 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ) 2022-06-14 344
62 การฝึกงาน 1 (400190) สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 2022-06-12 446
63 อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร นิเทศนักศึกษาฝึกงานกระบวนวิชา 365390 กลุ่ม 2 2022-06-02 392
64 ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ผศ.ดร. ถาวร อ่อนประไพ และ อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ นิเทศนักศึกษาฝึกงานกระบวนวิชา 365390 2022-05-30 396
65 อาจารย์ ดร. มนตรี แสนวังสี นิเทศนักศึกษาฝึกงานกระบวนวิชา 365390 2022-05-29 407
66 ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม และ อ.ดร. ณัฐพล คงดี นิเทศนักศึกษาฝึกงานกระบวนวิชา 365390 2022-05-23 359
67 อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร นิเทศนักศึกษาฝึกงานกระบวนวิชา 365390 2022-05-18 438
68 แนะแนวทางในการออกไปฝึกงาน (กระบวนวิชา 365390) 2022-04-30 67
69 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มที่ 1 (อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร) 2022-03-03 326
70 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มที่ 2 (ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม) 2022-03-03 339
71 กระบวนวิชา 365390 ฝึกงาน 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มที่ 3 (อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ) 2022-03-03 302
72 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (9 กุมภาพันธ์ 65) 2022-02-09 376
73 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี 2022-02-09 562
74 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง 2022-02-05 514
75 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (2 กุมภาพันธ์ 65) 2022-02-02 360
76 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง 2022-01-30 460
77 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ 2022-01-29 471
78 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (29 มกราคม 65) 2022-01-26 473
79 โครงการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาใหม่ 2564 2022-01-26 409
80 กระบวนวิชา 365211 ระบบเกษตรบนพื้นทีสูง ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 2022-01-23 536
81 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (19 มกราคม 65) 2022-01-19 446
82 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัยพากรธรรมชาติ (29 ธันวาคม 64) 2021-12-29 458
83 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัยพากรธรรมชาติ (22 ธันวาคม 64) 2021-12-22 503
84 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัยพากรธรรมชาติ (15 ธันวาคม 64) 2021-12-15 441
85 S8DC Climate Change Downscaler 2021-12-09 592
86 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัยพากรธรรมชาติ (8 ธันวาคม 64) 2021-12-08 468
87 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัยพากรธรรมชาติ (1 ธันวาคม 64) 2021-12-01 494
88 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัยพากรธรรมชาติ (24 พฤศจิกายน 64) 2021-11-24 498
89 ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 2021-09-26 591
90 การบรรเทาวิกฤติสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis Mitigation) 2021-09-25 639
91 แนะนำสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2564 2021-08-25 461
92 ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ T-VER ในพื้นที่ป่าชุมชน 2021-07-04 998
93 โครงการ "เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน" และ โครงการ "เพิ่มมูลค่าใบตองตึง เพื่อลดเชื้อไฟ สลายฝุ่นควัน และทดแทนพลาสติกกับโฟม" ถ่ายทำ VDO รายการ 2 องศา 2021-06-23 1109
94 วิทยากรฝึกอบรมวิเคราะห์ข้อมูลฟลักซ์ด้วยโปรแกรม TOVI 2021-06-09 627
95 ตรวจรับงานปรับปรุงระบบน้ำแปลงวิจัยเกษตรป่าไม้ 2021-05-24 429
96 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2564 2021-04-08 492
97 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2021-04-08 454
98 แนะแนวทางในการออกไปฝึกวิชาชีพ 2021-04-02 425
99 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2564 2021-03-25 394
100 ร่วมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดจุลอุตุนิยมวิทยา 2021-03-20 789
101 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (6, 7 มี.ค. 64) 2021-03-07 647
102 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (3 มี.ค. 64) 2021-03-03 536
103 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ 2021-02-28 602
104 อ.ดร. มนตรี แสนวังสี นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย 2021-02-26 968
105 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (24 ก.พ. 64) 2021-02-24 651
106 สสส. ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการ "เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน" 2021-02-22 719
107 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2564 2021-02-17 378
108 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว 2021-02-13 687
109 งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 2021-02-04 909
110 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ 2021-02-01 639
111 กระบวนวิชา 365211 ระบบเกษตรบนพื้นทีสูง ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 2020-12-26 569
112 อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร (หัวหน้าภาควิชาฯ) ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นในงานแถลงข่าวและขอบคุณสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 2020-12-24 787
113 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 2) 2020-12-16 518
114 ต้อนรับพิธีกรและเจ้าหน้าที่จาก Website Dek-D 2020-12-15 599
115 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) ภาคการศึกษาที่ 2 หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 1) 2020-12-09 651
116 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 6/2563 2020-10-28 431
117 ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะลำปาง เข้าปรึกษาหารือ กับ อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร (หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ) 2020-10-16 907
118 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 11) 2020-10-14 948
119 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 10) 2020-10-07 747
120 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อ ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 9) 2020-09-30 1210
121 กระบวนวิชา 400190 (ฝึกงาน 1) หมวดฐานฝึกงานสาขาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 2020-09-26 1255
122 ต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 2020-09-24 761
123 นักวิจัยรุ่นใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-จีน (NRCT-NSFC) 2020-09-15 878
124 โครงการวิจัย "การปลูกพืชผสมผสานในระบบนิเวศน์วนเกษตรฯ เพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน" 2020-09-14 895
125 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเพื่อกักเก็บคาร์บอนที่แปลงวิจัยเกษตรป่าไม้แม่เหียะ 2020-09-03 865
126 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 6) 2020-09-02 874
127 ประชุมวิชาการ "งานวิจัยเพื่อสนับสนุนนโยบายยางพารา สร้างมูลค่าและคุณค่า" 2020-09-02 628
128 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2563 2020-08-26 506
129 การนำเสนอฝึกงานกระบวนวิชา 365390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 2020-08-26 577
130 นำเสนอความก้าวหน้า โครงการ การปลูกพืชผสมผสานภายใต้ระบบนิเวศน์วนเกษตรด้วยกลไกเยาวชนและชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน 2020-08-26 581
131 แนะนำสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2020-08-23 534
132 ต้อนรับเอกอัครราชฑูตผู้หญิงประจำประเทศไทย​จาก​ 6 ประเทศ 2020-08-20 638
133 การฝึกอบรมการคัดแยกขยะครบวงจร 2020-08-15 622
134 ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย 2020-08-13 686
135 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 3) 2020-08-05 1000
136 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 2) 2020-07-29 745
137 กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2) หัวข้อทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร (สัปดาห์ที่ 1) 2020-07-22 725
138 สัมมนาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2563 2020-07-18 835
139 การฝึกอบรมเรื่องการเพาะเชื้อเห็ดป่า ในโครงการเห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน 2020-07-01 976
140 กระบวนวิชา 400390 ฝึกงาน 3 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มที่ 1 (อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร) 2020-06-30 431
141 กระบวนวิชา 400390 ฝึกงาน 3 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มที่ 2 (ผศ.ดร. นริศ ยิ้มแย้ม) 2020-06-30 525
142 กระบวนวิชา 400390 ฝึกงาน 3 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มที่ 3 (อ.ดร. ปณิดา กาจีนะ) 2020-06-30 450
143 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2563 2020-06-23 665
144 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2020-06-20 713
145 การประชุมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 2020-06-19 909
146 การประชุมหารือร่วมกับท่าน สว. พ.ต.ต. ดร. ยงยุทธ สาระสมบัติ และคณะ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่าและการทำลายป่า ด้วยโครงการ "เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน" นำโดย อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และทีมงานจากศูนย์วิจัยป่าไม้และชุมชน กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ 2020-06-13 1286
147 เห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน 2020-06-01 1118
148 โครงการ "เห็ดป่าฟ้าใส" เพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 2020-05-27 1701
149 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ 2020-02-26 833
150 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2020-02-08 977
151 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ดูงาน ณ ศูนย์พัมนาโครงการหลวงแม่แฮ 2020-02-05 756
152 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษา กระบวนวิชา:359461 พืชเครื่องดืมศึกษาดูงาน ณ ไร่ดอยเมฆ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เรียนรู้ครบวงจร กาแฟชาวไทยภูเชา ฮิลล์คอฟฟ์ จังหวัดเชียงใหม่ 2020-02-01 1128
153 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว 2020-01-22 772
154 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ 2020-01-08 1293
155 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 การฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ดูงานสถานีเกษตรที่สูงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 2020-01-03 1049
156 โครงการ การรอนุรักษ์ความหลากหลายและใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย ปีที่ 2 (จัดกิจกรรมแปลงสาธิต) ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม เป็นหัวหน้าโครงการฯ 2019-12-10 670
157 โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ล้านนาสร้างสรรค์ "สวนข้างเฮือนล้านนา (Lanna Home Garden)" 2019-11-02 954
158 กระบวนการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในโรงเรียนและชุมชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในพื้นที่สูงและทุรกันดาร จ. เชียงใหม่ และงานบริการวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดำเนินการโดย หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร) และทีมงาน) 2019-09-18 1185
159 โครงการวิจัยผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Dark Sky Project) 2019-09-16 1182
160 การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 2019-09-07 796
161 กิจกรรมนิทรรศการ Open House สาขาวิชาเอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2562 2019-08-16 711
162 โครงการฝึกงานกระบวนวิชา ๔๐๐๒๙๐ ฝึกงาน ๒ เกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2019-08-14 819
163 กิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษา 2019-07-31 753
164 กิจกรรมการฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร การฝึกงาน 1 (400190) 2019-07-22 1063
165 กิจกรรมการฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร การฝึกงาน 2 (400290) 2019-07-17 1201
166 การเรียนการสอนสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 2019-07-10 1472
167 สัมมนาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 2019-06-11 727
168 โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายและใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย ปีที่ 2 (จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม เป็นหัวหน้าโครงการฯ 2019-05-25 678
169 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359461 พืชเครื่องดื่ม ดูงานกระบวนการผลิตกาแฟ ณ ศูนย์กาแฟล้านนา 2019-03-27 1008
170 แนะนำสาขาวิชาเอกสาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2019-03-20 953
171 ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ นำนักศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 2019-02-01 990
172 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359461 วิชาพืชเครื่องดื่ม ดูงานศูนย์การเรียนรู้กาแฟบริษัทพานาคอฟฟี่ 2019-01-26 1284
173 รศ.ดร.สุนทร คำยอง และ อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ พร้อมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2019-01-25 1175
174 ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ ลงพื้นที่โครงการวิจัยการปลูกป่าผสมผสานตามศักยภาพเชิงพื้นที่และศักยภาพชุมชนเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 2018-12-11 1018
175 The 3 rd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2018) : Global Development with Environmental Sustainability 2018-11-21 912
176 รศ.ดร.สุนทร คำยอง และอ.ดร.ปณิดา กาจีนะ นำนักศึกษากระบวนวิชา 365322 ฝึกปฏิบัตินอกสถานที 2018-10-27 1100
177 อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359409 ดูงานโครงการหลวงขุนแปะ 2018-10-25 1112
178 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 3/2561 2018-08-03 874
179 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2561 2018-06-13 826
180 ประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561 2018-04-11 792