สดช. โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

               สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 2,200,000,000 บาท โดยเปิดรับการสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา สำหรับดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ตามมาตรา 26 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุน ดังนี้
               1. Digital Manpower : การพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
               2. Digital Agriculture : เกษตรดิจิทัล
               3. Digital Technology : การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
               4. Digital Government : การส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล

            ทั้งนี้คณาจารย์ นักวิชาการ ที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอรับทุนดังกล่าว ขอให้ทำเรื่องแจ้งผ่านภาควิชามายังงานบริหารงานวิจัย คณะฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถสมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://defund.onde.go.th/th/content/category/detail/id/1/iid/373


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-18 08:57:47
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 445 ครั้ง