การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567

            การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567 เพื่อรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา โดยลักษณะของงานวิจัยต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา ดังนี้

         1. โครงการวิจัยขั้นริเริ่ม ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อศึกษาหรือพิสูจน์ความเป็นไปได้ของแนวคิดหรือสมมุติฐานของ งานวิจัยหรือวิธีการวิจัย หรือการวิจัยเพื่อเริ่มต้นสร้างความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดวิจัยและพัฒนาในระดับขยายผลเป็นโครงการวิจัยที่ใหญ่ขึ้นได้
          2. โครงการวิจัยมุ่งเป้า เป็นโครงการวิจัยประเภทที่มีเป้าหมายความสำเร็จของโครงการอยู่ในระดับความสำเร็จของเทคโนโลยี (Technology Readiness Level หรือ TRL) หรือ (Societal Readiness Level หรือ SRL) ตั้งแต่ TRL 4 - TRL 9

           ทั้งนี้คณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเชิงหลักการ (Concept Paper) ตามแบบพ่อร์ม ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้จัดพิมพ์ใช้ตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH SarabunPรK) ขนาด 16 จำนวนไม่เกิน 5 หน้า แล้วส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ ไปที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ทางอีเมล researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 และขอสำเนาแจ้งการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านภาควิชา/หน่วยงาน มายังงานบริหารงานวิจัยคณฯ  จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 24 มกราคม 2566 เพื่อจะได้ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>>

หมายเหตุ : การประชุมเพื่อชี้แจ้งแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของการยางแห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์การของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings ID: 979 1332 3228    Passcode : 213895

เอกสารประกอบการชี้แจ้งแนวทางการเขียนข้อเสนอขอรับทุน

 


เอกสารประกอบ : Download หนังสือประกาศการยางแห่งประเทศไทยการรับเสนอโครงการวิจัย.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-01-04 16:31:02
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 161 ครั้ง