หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2566 ดังนี้ 

            1. ชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ปิดรับวันที่ 12 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (มหาวิทยาลัยกดรับรองวันที่ 13 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น.) รายละเอียดเพิ่มเติม
 https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11631

            2. ชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2566  ปิดรับวันที่ 12 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (มหาวิทยาลัยกดรับรองวันที่ 13 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น.)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11632

            3. ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ปิดรับวันที่ 5 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (มหาวิทยาลัยกดรับรองวันที่ 6 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น.) รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11634

            4.ชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566 ปิดรับวันที่ 9 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (มหาวิทยาลัยกดรับรองวันที่ 10 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 12.00 น.) รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11635

            5. ชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2566 ปิดรับวันที่ 16 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 15.00 น. (มหาวิทยาลัยกดรับรองวันที่ 16 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 18.00 น.) รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11636

          ทั้งนี้คณาจารย์ นักวิชาการ ที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอรับทุนดังกล่าว ขอให้ทำเรื่องแจ้งผ่านภาควิชามายังงานบริหารงานวิจัย คณะฯ ล่วงหน้า 2 วัน เพื่อแจ้งมหาวิทยาลัยประกอบการกดรับรองในระบบต่อไป

       


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-12-19 14:32:15
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 377 ครั้ง