ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          คณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ โดยยึดถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนากระบวนการวางแผนทุกด้านของคณะฯ  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะเกษตรศาสตร์ ให้มีความสอดคล้องกับ  แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 และสามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัย เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ให้เป็นตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

เงื่อนไขการรับทุนวิจัย
          1.    หัวข้อและเนื้อหาในข้อเสนอโครงการวิจัยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ Smart Agriculture for Better Life โดยมุ่งเน้นตัวชี้วัดตามแผนคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งขยายให้ใช้จนถึงงบประมาณประจำปี 2565 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และยุทธศาสตร์ที่ 2 นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
          2.    หัวหน้าโครงการต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการที่ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ
          3.    กำหนดให้ผู้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus/ISI ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (ทั้งนี้ผลงานตีพิมพ์สามารถขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือภายใต้เงื่อนไข COE)
          4.    กำหนดให้มีการนำผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ในกระบวนวิชาการเรียนการสอน 
          5.    โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสามารถผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ อย่างน้อย 1 คน (ให้ระบุชื่อรหัสนักศึกษา และระบุหัวข้อปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์ หรือหัวข้อการค้นความอิสระ)
          6.    กำหนดให้มีนักวิจัยที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่ผู้เสนอขอรับทุน เป็นบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ที่มีศักยภาพและความรู้ในเนื้อหาของโครงการวิจัย
          7.    งบประมาณไม่เกินโครงการละ  100,000 บาท  โดยไม่มีหมวดค่าตอบแทนนักวิจัยและหมวดครุภัณฑ์
          8.    ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน  1 ปี นับจากวันเซ็นสัญญา
          9.    การพิจารณาข้อเสนอโครงการจะดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะฯ กำหนด และให้ถือว่าผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่สิ้นสุด

              ทั้งนี้ คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 2 ชุด เสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัด  ส่งมายังงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ภายในวันที่  15 สิงหาคม 2565 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ>>>


เอกสารประกอบ : Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (นักวิจัยรุ่นใหม่).doc

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-07-21 10:36:26
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 373 ครั้ง