โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ.2566-2567

                       สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ.2566-2567 ปิดรับข้อเสนอภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 โดยถือวันที่ อว. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3vpd1cs หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสางวรรณี กล่อมละเอียด โทร. 0 2610 5423 ,Email wannee.k@mhesi.go.th

                     ทั้งนี้ผู้สนใจประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการขอให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครรับทุน, ข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด ส่งมายังงานบริหารวิจัยฯ คณะ เพื่อประกอบการเสนอลงนามและออกหนังสือนำส่งถึงแหล่งทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-12 09:36:00
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 232 ครั้ง