ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประเภททุนพัฒนาสถานีวิจัย (พัฒนางานด้านกาแฟ) ประจำปี 2564

               ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประเภททุนพัฒนาสถานีวิจัย  (พัฒนางานด้านกาแฟ) ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทำงานวิจัยของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบบูรณาการร่วมกัน ให้สามารถสร้างสรรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพแข่งขันได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อไป โดยผู้วิจัยจะต้องดำเนินการศึกษาและวิจัยในพื้นที่ที่กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ประจำของแต่ละพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการโครงการด้วย ประกอบด้วย
               1)    สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน -ไร่หน้า (site A)
               2)    สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน -ไร่หลัง (site B)
               3)    สถานีเกษตรที่สูงหนองหอย
               4)    สถานีเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ


เงื่อนไขการรับทุนวิจัย
               1.    หัวหน้าโครงการต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการที่ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               2.    มุ่งเน้นการพัฒนางานด้านกาแฟของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               3.    ให้มีการบูรณาการงานวิจัยภายในคณะ ฯ ร่วมกันอย่างน้อย 2 สาขา/หน่วยงานขึ้นไป
               4.    ผู้วิจัยต้องดำเนินการวิจัยในพื้นที่ที่กำหนด และมีเจ้าหน้าที่ประจำของแต่ละศูนย์เข้าร่วมดำเนินการด้วย 
               5.    กำหนดให้มีนักวิจัยที่ปรึกษา ที่มีคุณสมบัติตรงตามเนื้อหาของข้อเสนอโครงการ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงให้แก่ผู้เสนอขอรับทุน เป็นบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ 
               6.    ผู้รับทุนแสดงให้เห็นแนวทางการพัฒนาสถานี ซึ่งเกิดจากการศึกษาและวิจัย ที่เข้าไปลงพื้นที่
               7.    กำหนดให้ผู้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus /ISI ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (ทั้งนี้ผลงานตีพิมพ์สามารถขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหรือภายใต้เงื่อนไข COE)
               8.    งบประมาณไม่เกินโครงการละ  200,000 บาท  โดยไม่มีหมวดค่าตอบแทนนักวิจัยและหมวดครุภัณฑ์
               9.    ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน   1   ปี
               10.    กำหนดให้ส่งรายงานผลการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อครบ 1 ปี

              ทั้งนี้ คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 1 โครงการ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 2 ชุด เสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัด  ส่งมายังงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30  สิงหาคม 2564 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2021-08-24 10:53:54
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 247 ครั้ง