ภาพบรรยากาศค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2023 ยุวเกษตรกรอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ Young Smart Farmers in the Precision Farming Industry

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2023 ยุวเกษตรกรอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ Young Smart Farmers in the Precision Farming Industry โดยงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาคนและทุนด้านการพัฒนา สถาบันการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แนะนำหลักสูตรและการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแนะนำเทคโนโลยี HandySense เพื่อการเกษตรสมัยใหม่ โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. การบรรยายในหัวข้อ “การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ น่วมนา อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร และอาจารย์รัชชานนท์ น่วมนา จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงการบรรยายในหัวข้อ “ตัวอย่างโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนในภาคเหนือ” โดย คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ นักวิชาการอาวุโส สวทช. โดยมีนักเรียนนำเสนอแนวคิดการทำโครงงาน จำนวน 20 โครงงานเอกสารประกอบ :

Photo : 172 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 3 ส.ค. 2566
เผยแพร่โดย : กมลรัฐ อึ้งตระกูล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 970 ครั้ง