โครงการสัมมนา เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ “เติมใจ เติมสุข สนุกกับทีมและงาน”

                 โครงการสัมมนา เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ “เติมใจ เติมสุข สนุกกับทีมและงาน” โดยมี ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ได้ถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ภายใต้ แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 2570)  ด้านงานวิจัย ด้านวิเทศสัมพันธ์ และห้องปฎิบัติการกลาง ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมือวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ บ้านพิงกัน ลองสเตย์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 26 ส.ค. 2565
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 563 ครั้ง