ประชุมหารือการจัดทำร่างข้อเสนอการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำร่างข้อเสนอการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และนวัตกรรมอาหารแห่งอานาคต ภายใต้ BCG Model ในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 16 ส.ค. 2565
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 790 ครั้ง