การฝึกงานในกระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โดยได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์เกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร รวมทั้งระบบการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และประโยชน์ของการรวมกลุ่มเครือข่าย อีกทั้งนักศึกษายังมีโอกาสได้เยี่ยมชมแปลงผลิตพืชผักปลอดสารพิษและตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย รวมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทนเกษตรกรกรจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง ซึ่งผลจากการศึกษาดูงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 400190  โดยจะเป็นการฝึกงานนอกสถานที่หรือนอกห้องเรียน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใชในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 11 มิ.ย. 2565
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 913 ครั้ง