การเปิดงานโครงการ/หลักสูตร: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ (เส้นทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ)

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565)
เวลา 08.30 น. นางสาวลักขณา ศรีหงส์ 
ผู้นำและประสานงานเครือข่ายเชียงใหม่
เขียว สวย หอม
และคุณฐากูร ปัญญาใส 
(นักวิทยาศาสตร์เกษตร)

ได้ดำเนินงาน
โครงการ/หลักสูตร:
งานเทศกาลท่องเที่ยว
เชิงนิเวศประวัติศาสตร์(เส้นทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ)

ซึ่งสนับสนุนโดย 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ 

โดยได้มีการเปิดงานฯ 
ณ ตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย

โดยรับเกียรติจาก 
คุณฐานิต ศาลติกุลนุการ 
นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
(ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์)
และคุณเฉลิม อรุณโรจน์
ประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง
(ตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย)

ในการกล่าวต้อนรับแนะนำสถานที่
บริบทของสถานีวิจัย
ระบบทรัพยากรเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และตลาดเกษตรปลอดพิษ
อาหารปลอดภัย

ต่อท่านนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองแม่เหียะ
คุณธนวัฒน์ ยอดใจ
(ซึ่งเป็นประธานผู้กล่าวเปิดงาน)
รวมทั้งผู้เข้าร่วมงาน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ฯ

หลังจากท่านประธาน
ในพิธีกล่าวเปิดงาน
และกล่าวถึงประเด็นการเชื่อมโยง
ของแหล่งท่องเที่ยวแล้ว

ได้มีการชมนิทรรศการ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์
เส้นทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ

หลังจากนั้นทีมมัคคุเทศก์
และวิทยากรจึงนำผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้เที่ยวชม
เส้นทางตลาดเกษตรปลอดพิษ
อาหารปลอดภัย รวมทั้งเส้นทางการท่องเที่ยวที่กำหนดไว้

อีกทั้งในอนาคตจะมีการพัฒนาการท่องเที่ยว
และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่ : 19 มี.ค. 2565
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1330 ครั้ง