นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training] ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาดูงาน ณ Fernpresso at lake

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565) สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ)

ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training] ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ในหัวข้อ “การผลิตพืชปลอดสารพิษแบบครบวงจร” เข้าศึกษาดูงาน ณ Fernpresso at lake

โดยได้รับเกียรติจากนาวาอากาศตรี วีระชัย  จงพิพิธพร และคุณศศิธร  จงพิพิธพร

เจ้าของกิจการให้การบรรยายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจากประสบการณ์จริง

ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น, การวิเคราะห์ตลาด, การจัดทำ Business Planning, ไปจนถึงกระทั่งการกำหนดTarget group,

การบริการ, การจัดจำหน่าย และการพัฒนาธุรกิจในเชิงพลวัตร 

โดยทางร้านมีการใช้วัตถุดิบหรือผลผลิตปลอดสารพิษจากสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรในการประกอบเมนูอาหาร

อีกทั้งยังให้ความอนุเคราะห์ในการบรรยายในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มของเมนูพืชผักปลอดสารพิษ

และมีการบรรยายสาธิตที่มา, สายพันธุ์, ประเภท และศิลปะของการชงกาแฟในรูปแบบต่างๆ

รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ต้องพบเจอในการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันร้าน Fernpresso at lake ได้ทำการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้พืชผักปลอดสารพิษ

ในการรังสรรค์เมนูอาหารต่างๆ รวมถึงได้ทำการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

ภายในบริเวณร้านที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

และจะทำการต่อยอดในเรื่องของการส่งต่อองค์ความรู้

สร้างกิจกรรมในภาคการศึกษาและบริการวิชาการแก่นักศึกษา ชุมชน เกษตรกร และผู้สนใจต่อไป 

การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนที่ดีให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง

และสามารถมองเห็นภาพในการนำองค์ความรู้และข้อผิดพลาด รวมทั้งปัญหาอุปสรรคไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่ตนเรียน ไ

ด้เข้าใจและมองเห็นที่มาหรือรากเหง้าของวัตถุดิบที่นำมาผลิตสินค้าและบริการต่างๆ

การสร้างมูลค่าเพิ่มว่าล้วนแล้วแต่มาจากภาคการเกษตรทั้งสิ้น 

โดยบรรยากาศในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนานในการเรียนรู้เชิงประจักษ์

มีการสาธิตและให้นักศึกษาได้รับประทานอาหารจากทางร้าน

การให้โอกาสนักศึกษาได้ทดลองลงมือปฏิบัติ และสอบถามได้ในทุกประเด็น

รวมถึงความเป็นกันเองของเจ้าของกิจการที่ช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศ

ในการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ มีความผ่อนคลายและสามารถดึงดูดความสนใจของนักศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง.เอกสารประกอบ :

Photo : 31 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 5 ก.พ. 2565
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1144 ครั้ง