งานเลี้ยงแสดงความยินดี ของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 ท่าน ได้รับรางวัลและการเชิดชูเกียรติ ดังนี้   

1.นายสมชัย  สมัยสุต  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2.ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชัย  จิตรพิทักษ์เลิศ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563  สาขาบริการสังคม

3.นายพาโชค  พงษ์พานิช นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 สาขาบริหารองค์กร

4.ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  วิริยจารี นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 สาขาวิชาการ

 5.นายวสันต์  นุ้ยภิรมย์ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 สาขาบริหารราชการ

6.นายประเวศ  แสงเพชร ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563                       

7.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายสมร  ลำยอง ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563           

8.นายดวงมนู  ลีลาวณิชย์ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563                                  

9.นายสันติภาพ  ศรีสุวรรณภิพ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

ในการนี้มีคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ร้านเดอะวิวบาร์ The View Bar & Restauran

เอกสารประกอบ :

Photo : 30 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 14 ม.ค. 2565
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 666 ครั้ง