การประชุมชี้แจงการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (BSLA)

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเพื่อ ชี้แจงข้อมูล และการรับฟังความคิดเห็น เรื่องการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (BSLA) ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ            เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 11 ธ.ค. 2564
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 710 ครั้ง