การสนทนากลุ่มอบต.สุเทพ (Focus group) เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการเลือกรูปแบบการตลาดชุมชน (โครงการวิจัย:การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่)

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564)

เวลา 08.30-12.30 น. ทางคณะวิจัยในโครงการ:

การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่

ได้จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่มอบต.สุเทพ 

เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นการเลือกรูปแบบการตลาดชุมชน

.

โดยได้มีการกล่าวถึงประเด็นดังนี้

1.ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานจัดทำรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของสมาชิกแต่ละท่าน

2.ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินการผลิตผักปลอดสารพิษ

3.ความคาดหวังในการผลิตผักปลอดสารพิษ ในช่วง 4 เดือนข้างหน้า

4.การพูดคุยเกี่ยวกับสมุดบันทึกข้อมูลระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ

5.การพูดคุยเรื่องการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต

โดยหน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช. (Agtrace)

และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน

.

ก่อนที่จะนำเข้าสู่กิจกรรมแสดงความคิดเห็นและระดมสมอง

ในการเลือกรูปแบบการตลาดและการรวมกลุ่ม

รวมทั้งการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้ทฤษฏี 6W1H

และให้กลุ่มสมาชิกทดลองใช้เครื่องมือ SWOT Analysis

โดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

จะนำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อดำเนินงานของโครงการฯ ต่อไป.

(แอบกระซิบว่า บรรยากาศในการสนทนากลุ่มครั้งนี้ สนุก และดีมาก)เอกสารประกอบ :

Photo : 37 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 11 ธ.ค. 2564
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1149 ครั้ง