สื่อOnline องค์ความรู้เรื่อง: การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่.

Part 1 งานด้านตลาดสินค้า

เกษตรปลอดสารพิษ

ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีทั้งสิ้น 4 ตอน

https://www.youtube.com/watch?v=mBxwjGsXKv8&list=PL2marEOfrR8utNP00GfOZxAVak8DPUAAd&index=1&t=1s

.........................................

Part 2 แนะนำโครงการ:

การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษ

ในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่ในภาพรวม

มี 1 ตอน

https://www.youtube.com/watch?v=isXgo1s9BWs

.........................................

Part 3 ระบบแปลงพืชผักปลอดสารพิษ

ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีทั้งสิ้น 7 ตอน

https://www.youtube.com/watch?v=YeqfDkHLvbQ&list=PL2marEOfrR8skPvXfQtkHSnBdB_mXKdRv

.........................................

Part 4 การจัดการขยะชีวมวลจากเทศบาล

ของศูนย์บริหารจัดการขยะชีวมวลครบวงจร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีทั้งสิ้น 3 ตอน

https://www.youtube.com/watch?v=Qj99zxHLzXw&list=PL2marEOfrR8tdvPZDHjmI2mXhDXnRW0Oc

.........................................

Part 5

การผลิตปุ๋ยและวัสดุปลูกของสถานีจัดเตรียม

และใช้ประโยชน์ชีวมวลเพื่อการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีทั้งสิ้น 4 ตอน

https://www.youtube.com/watch?v=4pnbTSimysU&list=PL2marEOfrR8uKgeroZhTiNmRJFxUEgN9v

.........................................

รวมเนื้อหาทั้งโครงการฯ จำนวน 19 ตอน

https://www.youtube.com/watch?v=mBxwjGsXKv8&list=PL2marEOfrR8svrQC4YNF47EQD0WzLLoYw

.........................................

เนื้อหาองค์ความรู้ฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ: การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่ 

 เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 25 ต.ค. 2564
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1154 ครั้ง