ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่

            ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (ผู้อำนวยการศูนย์ AIC จ.เชียงใหม่) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชากาา ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นางลาลิตยา นุ่มมีศรี หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาววริภัทร จีนโน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30. น.-11.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุมของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดเชียง
วันที่เผยแพร่ : 6 พ.ย. 2563
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1197 ครั้ง