นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training] เข้าศึกษาดูงาน ณ Fernpresso at lake

วันนี้ (วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563) สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training] เข้าศึกษาดูงาน ณ Fernpresso at lake โดยได้รับเกียรติจากนาวาอากาศตรี วีระชัย  จงพิพิธพร และคุณศศิธร  จงพิพิธพร ให้การบรรยายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจากประสบการณ์จริง ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น, การวิเคราะห์ตลาด, การจัดทำ Business Planning, ไปจนถึงกระทั่งการกำหนดTarget group, การบริการ, การจัดจำหน่าย และการพัฒนาธุรกิจในเชิงพลวัตร 

โดยทางร้านมีการใช้วัตถุดิบหรือผลผลิตปลอดสารพิษจากสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรในการประกอบเมนูอาหาร อีกทั้งยังให้ความอนุเคราะห์ในการบรรยายในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มของเมนูพืชผักปลอดสารพิษ และมีการบรรยายสาธิตที่มา, สายพันธุ์, ประเภท และศิลปะของการชงกาแฟในรูปแบบต่างๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ต้องพบเจอในการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันร้าน Fernpresso at lake ได้ทำการศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้พืชผักปลอดสารพิษในการรังสรรค์เมนูอาหารต่างๆ รวมถึงได้ทำการปลูกพืชผักปลอดสารพิษภายในบริเวณร้านที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และจะทำการต่อยอดในเรื่องของการส่งต่อองค์ความรู้ สร้างกิจกรรมในภาคการศึกษาและบริการวิชาการแก่นักศึกษา ชุมชน เกษตรกร และผู้สนใจต่อไป 

การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนที่ดีให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง และสามารถมองเห็นภาพในการนำองค์ความรู้และข้อผิดพลาด รวมทั้งปัญหาอุปสรรคไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่ตนเรียน ได้เข้าใจและมองเห็นที่มาหรือรากเหง้าของวัตถุดิบที่นำมาผลิตสินค้าและบริการต่างๆ การสร้างมูลค่าเพิ่มว่าล้วนแล้วแต่มาจากภาคการเกษตรทั้งสิ้น 

โดยบรรยากาศในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนานในการเรียนรู้เชิงประจักษ์ รวมถึงความเป็นกันเองของเจ้าของร้านที่ช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศในการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ มีความผ่อนคลายและสามารถดึงดูดความสนใจของนักศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่ง.เอกสารประกอบ :

Photo : 63 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 7 ต.ค. 2563
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2173 ครั้ง