ประชุมหารืองานวิจัยร่วมกับบริษัทอายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย)

        คณะเกษตรศาสตร์ มช. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ เข้าร่วมประชุมหารืองานวิจัยด้านพืชพลังงาน (ไม้โตเร็ว) ร่วมกับคุณนิพนธ์ พงษ์คำ คุณชวลิต พวงทอง และคุณTakashi Koko ผู้แทนจากบริษัทอายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 20 ส.ค. 2563
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1192 ครั้ง