การนำเสนอผลการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training]  ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training]  ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการฝึกงานตลอดระยะเวลา 100 ชั่วโมง ซึ่งได้มีการลงพื้นที่และทำการทดลองจริง อีกทั้งได้เรียนรู้และสัมผัสกับการเกษตรในภาคปฏิบัติจากภาคส่วนต่างๆ ภายในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาโรคพืช สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ฯลฯ

สำหรับในส่วนของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร นักศึกษาที่เข้าฝึกงานกับทางศูนย์ฯ และสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ภายในไร่แม่เหียะ) ได้ทำการนำเสนอหัวข้อ "การผลิตพืชปลอดสารพิษแบบครบวงจร" ซึ่งในตลอดช่วงระยะเวลาของการฝึกงานที่ผ่านพ้นมา นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจริง รวมทั้งมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่จากเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ซึ่งนับเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน อันจะช่วยส่งเสริมและก่อให้เกิดทักษะในกระบวนการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้รับเพื่อประยุกต์ใช้ต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 35 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ย. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1735 ครั้ง