ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (16 พฤศจิกายน 2562) เวลา 07.30 น. ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ ("Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches") จำนวน 20 ท่าน จาก 19 ประเทศทั่วโลก ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย เพื่อศึกษาถึงบริบทของการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตกระทั่งถึงการจัดจำหน่ายและการตลาด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล, ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เป็นผู้นำและให้การบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรและตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมฯ ได้เข้าเยี่ยมชมแปลงพืชผักปลอดสารพิษของเกษตรกรต้นแบบ ได้แก่ คุณพิภพ โสวะนา และคุณเฉลิม อรุณโรจน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง และผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ซึ่งในวันนี้ได้เข้าสู่วันที่ 6 ของการฝึกอบรมฯ แล้ว โดยกำหนดการการอบรมฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้.เอกสารประกอบ :

Photo : 29 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ย. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1802 ครั้ง