การประชุมเชิงปฏิบัติการ Salween Dialogue Consultation (SDC)

ทาง IUCN (International Unions for Conservation of Nature) และ MERFI (Mekong Region Future Institute) ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โดย ดร.พนมศักดิ์ พหมบุรมย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Salween Dialogue Consultation (SDC) เพื่อระดมความเห็นในการระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บทบาท อิทธิพล และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่มีผลต่อบริบทและพลวัติของลุ่มน้ำสาละวิน

โดยจัดการประชุมในวันที่ 9-10 กันยายน 2562 จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.สถาบันการศึกษา-วิชาการ 2.ตัวแทนส่วนงานภาครัฐ 3.เยาวชน-นักศึกษา

ทั้งนี้เพื่อนำไปกำหนดทิศทางงานศึกษาวิจัยและความร่วมมือหลายภาคส่วนระหว่างไทย จีน พม่า เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวินอย่างมีธรรมาภิบาลต่อไปในอนาคตเอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 9 ก.ย. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2271 ครั้ง