นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย.

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้กระบวนวิชา 400190  ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย

ซึ่งในวันนี้ได้มีการบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยนักวิทยาศาสตร์เกษตร ได้แก่ ดร.เทวินทร์  แก้วเมืองมูล  คุณกุหลาบ อุตสุข และคุณฐานิต ศาลติกุลนุการ ในมิติของระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร การเกษตรเชิงระบบ และระบบการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งมีการลงพื้นที่ในแปลงสาธิตและสำรวจตลาดฯ จริง

นอกจากนั้นนักศึกษายังได้ทำการสัมภาษณ์เกษตรกรเกี่ยวกับระบบของการจัดการสินค้าเกษตรของกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง อาทิ องค์ประกอบของต้นทุน, การวางแผนการปลูก, การวางแผนการตลาด เป็นต้น โดยมีตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง จำนวน 10 ท่าน ให้การสัมภาษณ์แก่นักศึกษา

โดยกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงและสำรวจประเภทต่างๆ ของสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายภายในตลาดฯ รวมทั้งเพื่อฝึกประสบการณ์และทักษะในการสอบถาม เพื่อสรุปและทำการนำเสนองานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ต่อไป.เอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1976 ครั้ง