ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 แบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าเวลาประมาณ 08.30 น. และภาคบ่ายเวลาประมาณ 13.00 น.

ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 7,142 คน จาก 22 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย คือ ปริญญาเอก 186 คน ปริญญาโท 1,309 คน ระดับปริญญาตรี 5,647 คน แบ่งออกเป็นคณะมนุษยศาสตร์ 559 คน คณะศึกษาศาสตร์ 412 คน คณะวิจิตรศิลป์ 217 คน คณะสังคมศาสตร์ 206 คน คณะวิทยาศาสตร์ 644 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 780 คน คณะแพทยศาสตร์ 296 คน คณะเกษตรศาสตร์ 408 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 128 คน คณะเภสัชศาสตร์ 141 คน คณะเทคนิคการแพทย์ 299 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 345 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 280 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 78 คน คณะบริหารธุรกิจ 616 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 577 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 92 คน คณะการสื่อสารมวลชน 188 คน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 298 คน คณะนิติศาสตร์ 203 คน วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 296 คน บัณฑิตวิทยาลัย 47 คน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 32 คน ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 610 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 761 คน บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำนวน 145 คน เหรียญเงิน จำนวน 465 คน

ในการนี้ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ดุษฎีบัณฑิต) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณจักรีพร สารนอก และคุณสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ ทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร จึงขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ด้วย.เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวแสดงความยินดี
วันที่เผยแพร่ : 24 ม.ค. 2562
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2568 ครั้ง