นำนักศึกษาในกระบวนวิชา 400290 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

    วันนี้ (พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.00 - 12.00 น. ทางสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ภายในไร่แม่เหียะ) โดยศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ในการนี้ คุณฐานิต ศาลติกุลนุการ และคุณฐากูร ปัญญาใส (นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์เกษตร) ได้นำนักศึกษา ในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training] ลงพื้นที่เพาะปลูกจริงของเกษตรกรได้แก่ คุณพิภพ โสวะนา ผู้ทำการเกษตรแบบผสมผสานและผลิตพืชผัก ไม้ผล ปลอดสารพิษ เพื่อศึกษาถึงบริบทต่างๆ ในพื้นที่ ได้เรียนรู้ และซักถามข้อสงสัยจากประสบการณ์ตรงของเกษตรกร

    โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการบรรยายและให้องค์ความรู้ฯ ในมิติต่างๆ ของการผลิตพืชผักปลอดสารพิษภายในสถานีฯ โดยนักวิทยาศาสตร์เกษตรท่านต่างๆ มาก่อนแล้ว ซึ่งนักศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ในโครงการ" การผลิตพืชปลอดสารพิษแบบ Smart Agriculture Practices" โดยศูนย์วิจัยฯ นี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 100 ชั่วโมง.

 

https://www.mcc.cmu.ac.th/เอกสารประกอบ :

Photo : 27 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 7 พ.ย. 2561
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2199 ครั้ง